Facebook | Kostenscan Twitter | Kostenscan

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Kostenscan.nl en op alle door Kostenscan.nl aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op de gebruikers van Kostenscan.nl.
Door gebruik te maken van de website Kostenscan.nl, toegankelijk via de url: www.kostenscan.nl en gebruik te maken van de diensten van Kostenscan.nl aanvaardt gebruiker gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “Gebruiker(s)”
moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruikt maakt van enige dienst van Kostenscan.nl die, tot Kostenscan.nl in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Kostenscan.nl gesloten diensten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst, of gewoon Gebruiker is van de website: www.kostenscan.nl.
3. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “Kostenscan.nl” moet hieronder worden verstaan de BV Kostenscan.nl gevestigd te Amsterdam, zijnde een handelsnaam van Horecalife BV, gevestigd op de Singel 40 F, 1015 AB te Amsterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 34310266, handelend als intermediair tussen Afnemer en Leverancier.
4. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “Website” moet hieronder worden verstaan de website: www.kostenscan.nl.
5. Waarin deze voorwaarden gesproken wordt over Leverancier(s) moet hieronder worden verstaan: De Leveranciers waarmee Kostenscan.nl exclusieve duurzaamheids kortingsdeals heeft gesloten.
6. Waarin deze voorwaarden gesproken wordt over Deals of De Kostenscan.nl Deals moet hieronder worden verstaan: De Deals met de Leveranciers waarmee Kostenscan.nl exclusieve duurzaamheids kortingsdeals heeft gesloten.
7. Waarin in deze voorwaarden wordt gesproken over Afnemers, moet hieronder worden verstaan alle natuurlijke personen, rechtspersonen of andere entiteiten die gebruik wensen of gebruik maken van de website van Kostenscan.nl.
8.Wanneer gesproken wordt over Exclusieve Deals, zijn dit Deals die Kostenscan.nl heeft met een Afnemer op basis van collectiviteit. Een individuele Afnemer kan nooit die prijs krijgen, die Kostenscan.nl op collectiviteit afgedwongen heeft. Kostenscan.nl ontvangt van de Leveranciers revenu’s voor het aanbrengen van nieuwe Afnemers.
9. Kostenscan.nl exonereert zich voor elke vorm van aansprakelijkheid, wanneer blijkt dat een derde partij goedkopere prijzen biedt. Kostenscan.nl doet z’n best de Leveranciers uit de markt aan te sluiten met de laagste prijzen, maar kan hier geen 100% garantie voor afgeven.
10. Kostenscan.nl exonereert zich ook voor elke vorm van aansprakelijkheid wanneer blijkt dat een Leverancier waarmee Kostenscan.nl samenwerkt in hun bedrijfsproces feitelijk minder duurzaam opereert, dan zij oorspronkelijk in de propositie naar Kostenscan.nl stelde.
11. Indien een Gebruiker mede verwijst naar zijn of haar algemene voorwaarden zijn deze voorwaarden niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Gebruiker niet in strijd zijn met de voorwaarden van Kostenscan.nl. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van een Gebruiker doet aan het voorgaande niet af.
12. Kostenscan.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, zonder Gebruiker(s) daarvan vooraf in kennis te stellen.
13. Indien een Gebruiker gebruik voortzet na wijzigingen, impliceert dat een onherroepelijke aanvaarding van deze wijzigingen.
14. Op alle gedane offertes en aangegane verplichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn deze algemene voorwaarden van Kostenscan.nl van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek zendt Kostenscan.nl kosteloos een exemplaar toe.

Artikel 2. Dienstverlening Kostenscan.nl
1. Kostenscan.nl biedt Gebruikers aan via hen collectieve duurzame backoffice deals af te nemen bij de aangesloten Leveranciers bij Kostenscan.nl.

Artikel 3. Gebruik van de website
1. Gebruikers staan er jegens Kostenscan.nl voor in dat ze bevoegd zijn tot het gebruik van de Website. Gebruikers staan er mede voor in te handelen volgens de algemene voorwaarden van Kostenscan.nl.
2. Gebruikers staan er te allen tijde voor in dat ze de verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden zullen nakomen en zich zullen houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op websites als Kostenscan.nl.
3. Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, mogen de activiteiten die Gebruikers verrichten in het kader van Kostenscan.nl niet:
a. Op onwaarheden gebaseerd zijn of misleidend zijn.
b. Inbreuk maken op rechten van Kostenscan.nl of derden, waaronder begrepen auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht, of rechten tot bescherming van de privacy.
c. In strijd zijn met enige wet, regelgeving, verordening of andere toepasselijke regelgeving.
d. Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Kostenscan.nl te omzeilen.
e. Op enigerlei wijze anderszins als onrechtmatig beschouwd kan worden jegens Kostenscan.nl of een derde.

Artikel 4. Kostenscan.nl Deals
1. De Deals worden collectief afgesloten door Kostenscan.nl bij hun Leveranciers.
2. Kostenscan.nl handelt hier alleen als intermediair en niet als Leverancier van deze diensten. Afnemers houden dus altijd rechtstreeks contact met de Leveranciers.
3. Kostenscan.nl kan dan ook nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige wanprestatie van hun Leveranciers jegens de Afnemers.
4. Kostenscan.nl biedt echter wel een bepaalde kwaliteitswaarborg en zal zich naar alle mogelijke inspanning inzetten daarvoor.
5. De Leveranciers waar Kostenscan.nl mee werkt, hanteren meestal 1 jaar contracten, soms 2 jaar contracten.
6. Afnemers kunnen zelf bepalen van welke diensten zij gebruik wensen te maken uit de aangeboden Deals en zijn tot niks verplicht.
7. Het gratis juridisch advies, houdt in dat wanneer men met een juridisch vraagstuk zit, dit vrijblijvend bij Kostenscan.nl neergelegd kan worden. De juristen werkzaam bij Kostenscan.nl zullen naar het vraagstuk kijken en besluiten of dit met een gratis advies afgedaan kan worden, of dat er echt sprake is van een case. Is het tweede het geval, dan zal Kostenscan.nl men vrijblijvend doorsturen naar een van hun juridische partners. Waar men eventueel een gratis vrijblijvend kennismaking gesprek mee aan kan gaan.
Kostenscan.nl doet zijn uiterste best om zoveel mogelijk vraagstukken zelf te behandelen, men dient echter wel te begrijpen dat dit bij complexheid ervan niet mogelijk is. Binnen het gratis advies, valt niet het opstellen van enige stukken of documenten of brieven.
8. Wanneer een Afnemer al bij een van onze Leveranciers zit, kan hij ook via Kostenscan.nl meedingen voor de lagere Kostenscan.nl prijzen. Kostenscan.nl wil niemand uitsluiten.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

1. Gebruikers erkennen en stemmen er mee in dat Kostenscan.nl bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Kostenscan.nl, licentiegevers en/of Gebruikers van Kostenscan.nl, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen maar niet beperkt tot moeten worden verstaan: Auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden
verleent Kostenscan.nl Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Kostenscan.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer – doch niet daartoe beperkt – niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Kostenscan.nl substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
3. Niets van wat in deze algemene voorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is beschreven.
4. Gebruiker verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendom) rechten van Kostenscan.nl of derden.
5. Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze algemene voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 5.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Kostenscan.nl en op haar computersystemen.
6. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 6. Bestanden uploaden/licentie

1. Onder de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn gesteld, behoudt Gebruiker in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan hem toebehoren met betrekking tot de bestanden die door Gebruiker via de Website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de Website.
2. Gebruiker erkent en stemt er mee in dat door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Kostenscan.nl (waarmee in deze algemene voorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan of het versturen daarvan aan Kostenscan.nl), men automatisch aan Kostenscan.nl:
a. Een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sub-licentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om
(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Kostenscan.nl; en
(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van Kostenscan.nl;
b. Het recht verleent om enige door Gebruiker ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Kostenscan.nl en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Kostenscan.nl op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens Gebruiker of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.
3. De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat Gebruiker of Kostenscan.nl de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de Website.
4. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die ter beschikking zijn gesteld aan Kostenscan.nl gebruikt zullen worden door andere Gebruikers van Kostenscan.nl. Kostenscan.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze algemene voorwaarden door Gebruikers van Kostenscan.nl.
5. Gebruiker erkent dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die ter beschikking zijn gesteld aan Kostenscan.nl door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met, of niet voorzien is in deze algemene voorwaarden. Kostenscan.nl is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze algemene voorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door Gebruiker beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.
6. Gebruiker is volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat van de Website wordt gemaakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.
7. Gebruiker staat er jegens Kostenscan.nl voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat Gebruiker volledig gerechtigd en bevoegd is om de licentie als bedoeld in deze algemene voorwaarden te verlenen.
8. Gebruiker vrijwaart Kostenscan.nl en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen van
Gebruikers handelen in strijd met deze algemene voorwaarden. Alle door Kostenscan.nl gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door de aansprakelijke Gebruiker worden vergoed.
9. Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Kostenscan.nl, staat Gebruiker ervoor in dat:
a. Hij bevoegd is om dat te doen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en dat hij gerechtigd is om aan Kostenscan.nl de rechten te verlenen als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
b. De bestanden, gegevens en/of materialen die Gebruiker ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Kostenscan.nl, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van Gebruiker of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de Website;
c. Gebruiker niet beperkt is door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot het recht om te handelen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
d. Kostenscan.nl niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die Gebruiker ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;
e. Gebruiker bij uitsluiting verantwoordelijk is voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die Gebruiker ter beschikking stelt als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Advertenties
1. Gebruiker aanvaardt met het gebruik van de Website dat hij daarmee advertenties of aanbiedingen ontvangt van Kostenscan.nl.
2. Gebruikers email adres zal door Kostenscan.nl opgeslagen worden en sporadisch gebruikt worden om mooie deals of producten onder de aandacht te brengen bij Gebruiker.

Artikel 8. Betaalde diensten

1. Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door Kostenscan.nl worden aangeboden, zijn in Euro’s en exclusief BTW.
2. Gebruiker betaalt voor de via de Website bestelde Producten en/of Diensten, de op de Website of Offerte vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat Gebruiker een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat.
3. De op de Website of offerte vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website of offerte op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend.
4. Gebruiker kan Kostenscan.nl niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen wanneer Gebruiker redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat en dus niet te goeder trouw kon zijn.

Artikel 9. Stopzetten en beschikbaarheid diensten
1. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Kostenscan.nl ten dienste staan, is Kostenscan.nl te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om activiteiten van Gebruikers op de Website(tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, Het van Gebruiker tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan Gebruiker te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
a. Gebruiker handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
b. Kostenscan.nl van mening is dat Gebruikers handelingen schade of aansprakelijkheid aan Gebruiker, aan andere Gebruikers of aan Kostenscan.nl kunnen toebrengen.
Kostenscan.nl sluit elke vorm van aansprakelijkheid hierdoor uit.
2. Indien het gebruik van Gebruiker van een betaalde dienst van Kostenscan.nl wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heeft Gebruiker geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Kostenscan.nl.
3. Kostenscan.nl garandeert niet dat de dienst van Kostenscan.nl te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Wegens onderhoud van de site of andere rede kan het voorkomen dat de Website enige tijd offline is.

Artikel 10. Privacy
1.Door het Gebruik van de Website is gebruiker gebonden aan de Privacy Statement van Kostenscan.nl.

Artikel 11. Content van derden

1. Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (Content van derden) bevat. De opname of aanwezigheid van content van derden op de Website impliceert niet dat Kostenscan.nl deze content heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd heeft. Kostenscan.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.
2. Op applicaties van derden op de Website zijn de API voorwaarden van Kostenscan.nl van toepassing.
3. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Kostenscan.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Kostenscan.nl, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
2. Voor zover er enige aansprakelijkheid op Kostenscan.nl rust, is deze aansprakelijkheid jegens Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Gebruiker aan Kostenscan.nl betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Kostenscan.nl is voortgevloeid.
3. Kostenscan.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Kostenscan.nl verricht en/of het gebruik van de Website door Gebruiker zoals het downloaden of uploaden van bestanden op de Website.
4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kostenscan.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Kostenscan.nl vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
5. Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Kostenscan.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Kostenscan.nl (eigen handelen) zelf en/of het bestuur van Kostenscan.nl uit te sluiten.

Artikel 13. Merk Kostenscan.nl
1. Kostenscan.nl, De Kostenscan.nl Deals, het logo en sublogo’s en andere gerelateerde grapphics van waaruit Kostenscan.nl handelt, zijn merken van Kostenscan.nl. Deze mogen niet door derden zonder toestemming van Kostenscan.nl gebruikt worden voor enig doeleinde.
2. Bij inbreuk op artikel 13.1 zal Kostenscan.nl juridische stappen ondernemen jegens betrokkenen partij(en).

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Kostenscan.nl die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kostenscan.nl kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: Oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen,
epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de
transportmogelijkheden, storingen binnen Kostenscan.nl, in- en uitvoerbeperkingen of
-verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of
besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
Indien Kostenscan.nl door overmacht zijn nakoming plicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is Kostenscan.nl gerechtigd de overeenkomst, of het nog niet
uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde
of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van Kostenscan.nl. Ingeval van overmacht kan eenieder Kostenscan.nl niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 15. Accountants/Boekhouders winstafdracht

1. Kostenscan.nl werkt samen met accountants/boekhouders en organisaties.
2. Voor elk aangebrachte klant die via een accountant/boekhouder/organisatie komt, staat Kostenscan.nl 10% aan die accountant/boekhouder af van de over die klant behaalde winst het eerste jaar.
3. De behaalde winst over een klant zal na verstrijken van het eerste jaar berekend worden.
4. Kostenscan.nl staat de winst pas af, als deze ook volledig binnen is en op de rekening staat van Kostenscan.nl.
5. Kostenscan.nl geeft het eerste jaar openheid van boeken aan accountants/boekhouders/organisaties die klanten hebben aangebracht, om zo de op die klanten behaalde winst te onderbouwen.

Artikel 16. Investering in duurzame projecten
1.Kostenscan.nl stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking om te investeren in duurzame projecten, om zo gezamenlijk te streven naar een maatschappelijk verantwoorde wereld.
2. Dit bedrag wordt gedoneerd aan geregistreerde en mvo gekeurde organisaties.
3. Het bedrag is notarieel vastgelegd bij een notaris.

Artikel 17. Overige bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden bevatten alle afspraken die partijen ter zake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
2. Onverminderd eventueel voor Kostenscan.nl bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen Gebruiker en Kostenscan.nl voor het gebruik van de Website te bewaren, is Kostenscan.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor Gebruiker toegankelijk te houden.
3. Gebruik van de Website na doorgevoerde wijzigingen door Kostenscan.nl impliceert een directe aanvaarding van deze wijzigingen.
4. Kostenscan.nl is bevoegd de informatie op de Website eenzijdig aan te passen, niet voort te zetten of te verwijderen. Kostenscan.nl zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enig gevolg van deze wijzigingen.
5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18. Toepasselijk recht
1. Op de door Kostenscan.nl gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Geschillenbeslechting

1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit
door Kostenscan.nl aangegane overeenkomsten, worden berecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

Artikel 20. Contact

1.Tjalling Dijkstra (tjalling@kostenscan.nl) is hoofd service verbetering en verwelkomt iedere vorm van feedback of commentaar.
Als Gebruiker kan men contact opnemen met hem betreffende de volgende zaken:
a. Enige twijfel over de website van Kostenscan.nl.
b. Hulp voor navigatie binnen de site of het aanvragen van De Kostenscan.nl Deals.
c. Uitleg van deze voorwaarden of andere onduidelijkheden als Gebruiker van de website van Kostenscan.nl.
d. Om Kostenscan.nl te waarschuwen betreffende overtreding van deze algemene voorwaarden, of de Privacy Statement.

Eenieder heeft het recht op vrije expressie en door open communicatie heeft Kostenscan.nl ten doel gesteld om allen betere professionals te worden. Kostenscan.nl is committed om Gebruikers van Kostenscan.nl te helpen om hun business op hun best te runnen. Rekening houdend met dat feit respecteert Kostenscan.nl onderlinge verschillen in filosofieën, geloven, meningen en werkstijlen. Kostenscan.nl verwacht hetzelfde van Gebruikers van Kostenscan.nl om op die manier een prettige samenwerking onderling te creëren.